INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN informuje, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 00 48 22 182 6100 ; fax 48 (22) 1827050 poprzez Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN (KIiEZC PAN, adres do korespondencji: Katedra i Zakład Fizjopatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, tel. +48 58 349 1510).
 2. Administrator (PAN) wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji członków i kontaktu w różnych sprawach wynikających z realizacji zadań statutowych KIiEZC PAN. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wymagany właściwymi przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do pozyskania informacji wyłącznie na podstawie właściwych regulacji prawnych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora –przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 1. Pani/Pan dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN (KIIEZC PAN) informuje, że od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. W związku z tym KIIEZC PAN informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 1. Członkami Komitetu,
 2. pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich beneficjentów,
 3. innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez Komitet.

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a KIIEZC PAN mogącą polegać w szczególności na: przyjmowaniu deklaracji członkowskich, zgłoszeń do udziału w organizowanych wydarzeniach, czy zawieraniu umów na wykonanie zleconych czynności, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 2. adresy korespondencyjne,
 3. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,
 4. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 5. numer PESEL,
 6. numer rachunku bankowego.